Dezinfekcija vode za piće

Dioxid SP 0,75% zauzima sve veći udeo u dezinfekciji vode za piće. Prvi evropski veliki grad koji je prešao na definfekciju vode hlordioksidom je Brisel, 1954 godine. U Srbiji Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće predviđa rezidual hlordioksida od 0,4 mg/L. Ispitivanja efikasnosti kojima je podvrgnut Dioxid SP 0,75%, pokazala su punu efikasnost preparata pri uklanjanju svih sojeva bakterija uključujući multirezistentne bakterije poput Pseudomonas aeruginosa i Legionella pneumophila.

Vrlo bitna karakteristika preparata Dioxid SP 0,75%, , pri tretmanu vode za piće, je sposobnost uklanjanja biofilma. Biofilm je polisaharidni sloj koji se obrazuje u unutrašnosti cevovoda, predstavlja idealno stanište za razvoj patogenih mikroorganizama i čini konstantan izvor kontaminacije. Uklanjanje biofilma čini preduslov za održavanje dugoročne mikrobiološke kontrole. Hlordioksid ima visok oksidacioni kapacitet te se može koristiti i u predtretmanu vode za oksidaciju gvožđa, mangana, oksidaciju amonijaka do nitrata itd. Dioxid SP 0,75% je moguće koristiti konstantno, proporcionalnim doziranjem preparata u odnosu na protok vode. Sem navedenog, jednokratni šok tretmani su ponekad potrebni u cilju uklanjanja nataloženih nečistoća unutar cevovoda, tankova ili u matičnoj cevi bunara.